Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN · verkoop en dienstverlening (versie A2)                                                 
Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage aan de Wethouder Klompstraat 7 (NL-7951 SC) te Staphorst en zijn tevens te downloaden vanaf onze website www.bksmeubelen.nl.

Artikel 1 · Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder
a. Gebruiker: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, die deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op de betreffende overeenkomst(en);
b. Wederpartij: de wederpartij of wederpartijen bij de overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.  

Artikel 2 · Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Gebruiker, aangaande de rechtsverhouding(en) met betrekking tot verkoop van goederen en levering van diensten, alle andere overeenkomsten van soortgelijke aard en strekking en voorts op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden door Gebruiker op van toepassing zijn verklaard.
2. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 3 · Aanbiedingen
1. Alle offertes zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Indien op de offerte geen geldigheidsduur is aangegeven, dan vervalt het aanbod in de offerte 30 dagen na dagtekening van de offerte.
2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de Gebruiker niet tot enige vergoeding en geven de Wederpartij niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.
3. Door de Gebruiker verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op verzoek direct worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer de Gebruiker heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.

Artikel 4 · Orders
1. Alle overeenkomsten worden door Gebruiker aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de Wederpartij voldoende kredietwaardig is.
2. Indien niet binnen 10 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door Gebruiker schriftelijk aan de Wederpartij wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de Wederpartij, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat de Gebruiker te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.
3. Indien een Wederpartij tegenover Gebruiker in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Gebruiker te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een overeenkomst geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan, van Wederpartij te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
4. Orders door vertegenwoordigers van Gebruiker opgenomen, zijn voor Wederpartij en Gebruiker bindend, met dien verstande, dat Gebruiker het recht heeft, binnen 25 werkdagen aan Wederpartij schriftelijk te kennen te geven, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt.
5. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door Wederpartij zijn pas van kracht na uitdrukkelijke schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de Gebruiker, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 7.
6. Indien Gebruiker een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door Wederpartij schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door Wederpartij gewenste, dan dient Gebruiker uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk bericht op deze afwijkingen te wijzen. Indien Gebruiker hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
7. Voor orders met een netto factuurbedrag van minder dan € 250,- zal Gebruiker in verband met de hogere kosten een extra vergoeding berekenen van € 10,-.
8. Indien Gebruiker besluit de door Wederpartij bestelde zaken op diens verzoek te bekleden met een door de Wederpartij te verstrekken bekledingsmateriaal (zogenaamde eigen stof), dan wel met een bekledingsmateriaal, hetwelk door Gebruiker niet in voorraad wordt gehouden maar waarvan hij wel stofstalen beschikbaar heeft (zogenaamde commissiestof), dan vindt de overeenkomst plaats onder de volgende voorwaarden.
a. Eigen stof moet door Wederpartij franco aan Gebruiker worden geleverd.
b. Opgave door Wederpartij van stof voor bestelling bij een grossier wordt niet door Gebruiker aanvaard, tenzij dezelfde stof ook door Gebruiker in commissie wordt gehouden.
c. Wederpartij dient de eigen stofcoupon te voorzien van een label met zijn naam en adres, het ordernummer en het artikelnummer.
d. Indien Wederpartij aan de verwerking van door hem verstrekte eigen stof bijzondere eisen stelt wat draadrichting of dessin betreft, zonder dat hij duidelijke verwerkingsvoorschriften verschaft, dan aanvaardt Gebruiker hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
e. Restanten van geleverde eigen stof kunnen nimmer worden teruggevorderd of voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
f. Voor moeilijk te bewerken eigen stof (zeer losgeweven stof, op patroon te bewerken dessin e.d.), leder en kunstleder op textielbasis, alsmede voor stoffering in twee kleuren zal, indien het stofferen met hogere verwerkingskosten gepaard gaat, dit extra stoffeerloon aan Wederpartij in rekening worden gebracht.
g. Voor meubelen, die met eigen stof of commissiestof worden bekleed, gaat de levertijd eerst in na ontvangst van de stof. Zodra Gebruiker de stof heeft ontvangen, zal hij dat aan Wederpartij bevestigen.
9. Indien Gebruiker met Wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
10. Gebruiker mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 · Verzending en levering
1. Indien de goederen worden verzonden met vervoermiddelen van Gebruiker of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan het magazijn van Wederpartij. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van Gebruiker.
2. In alle andere gevallen is de levering geschied, zodra de zaken aan het spoorwegstation of de laadplaats van een ander openbaar vervoermiddel, gelegen het dichtst nabij de fabrieken of de magazijnen van de verkoper, zijn afgegeven. In deze gevallen reizen de zaken steeds voor risico van Wederpartij, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken, waaronder mede te rekenen is de door derden geëiste verklaring “onvoldoende verpakt”, tenzij door Wederpartij terstond na de ontvangst bij de vervoerder is gereclameerd. Tenzij de zaken door Wederpartij aan het magazijn van Gebruiker worden afgehaald, reizen zij met een vervoermiddel naar keuze van Gebruiker. Verlangt Wederpartij een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.
3. Alle zaken worden voor rekening van Wederpartij vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
4. Wanneer Wederpartij weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende kosten, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen vrachtkosten en kosten van opslag, voor zijn rekening.

Artikel 6 · Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde goederen blijven uitsluitend in eigendom van Gebruiker, zolang Wederpartij niet heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door Gebruiker aan Wederpartij krachtens deze of enige andere overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
b. ter zake van krachtens voorgenoemde overeenkomsten ten behoeve van Wederpartij verrichte of nog te verrichten diensten, of
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van voorgenoemde verbintenissen, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen, rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat aldus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Gebruiker onder eigendomsvoorbehoud op Wederpartij openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
2. Ter zake van voorgenoemde zaken verkrijgt Gebruiker tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande en toekomstige (openstaande) vorderingen jegens Wederpartij, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van Gebruiker verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze. Zodra Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet nakomt, worden alle vorderingen van Wederpartij terstond en ten volle opeisbaar en is Gebruiker bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
3. Wederpartij is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden of te bezwaren. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.
4. Gebruiker heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. Wederpartij verbindt zich ertoe Gebruiker te allen tijde onbelemmerde door- en ingang te verschaffen tot en in de gebouwen waarin of waarbij de zaken zich bevinden. Gebruiker heeft geen voorafgaande toestemming nodig om zich toegang in de betreffende gebouwen en/of op de erven te verschaffen. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van derden die de betreffende zaken voor Wederpartij houden.    
5. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt Wederpartij een boete verschuldigd van 100% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 11. Het is Wederpartij niet toegestaan kosten in rekening te brengen bij Gebruiker ter zake van het effectueren van de rechten in dit artikel. Ook de kosten als laatstgenoemd die door anderen dan Wederpartij worden gemaakt ter effectuering van deze rechten komen voor rekening en risico van Wederpartij en mogen niet bij Gebruiker in rekening worden gebracht.   

Artikel 7 · Levertijd
1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Gebruiker verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht Gebruiker niet tot enige vergoeding, noch geeft zij Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt Gebruiker een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand.

Artikel 8 · Reclames
1. Eventuele reclames dienen binnen 1 (één) jaar na levering der zaken of verrichten van diensten uitdrukkelijk schriftelijk ter kennis van Gebruiker te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid en verlies van rechten verband houdende met de reclame, dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van Wederpartij zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering van goederen en diensten is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van eventuele reclames en verlies van rechten verband houdende met de reclame dient Wederpartij de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.
3. Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van 1 (één) jaar na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.
4. Wederpartij blijft gehouden de betaling binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. Reclames of andere gestelde toerekenbare tekortkomingen doen geen afbreuk aan deze verplichting.
5. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door Wederpartij slechts geretourneerd worden nadat Gebruiker zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Wederpartij zijn.
6. Door of in opdracht van Wederpartij verrichte reparaties aan geleverde goederen, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door Gebruiker vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.

Artikel 9 · Garantie
1. Gebruiker verleent voor de door hem geleverde meubels, te rekenen vanaf de dag van de factuurdatum, jegens Wederpartij en de eerste gebruiker garantie voor zover het betreft aan Gebruiker toe te rekenen gebreken, welke bij normaal gebruik en conform de eventuele gebruiksinstructies door Gebruiker aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure:
a. binnen 1 (één) jaar na de factuurdatum: de redelijke kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van Gebruiker;
b. binnen 2 (twee) jaar na de factuurdatum: de redelijke kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Gebruiker;
c. binnen 3 (drie) jaar na de factuurdatum: de redelijke kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Gebruiker.
2. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
3. Het bepaalde in dit artikel geldt onder voorbehoud van de overige bepalingen, en in het bijzonder onder voorbehoud van art. 8 van deze algemene voorwaarden. Dit heeft dus onder meer tot gevolg dat Wederpartij tijdig en conform art. 8 aan Gebruiker bekend dient te maken dat hij aanspraak maakt op garantie, op straffe van verval van rechten.

Artikel 10 · Niet-toerekenbare tekortkoming
Wanneer Gebruiker door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking van welke aard dan ook, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. Gebruiker dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming zo spoedig mogelijk kennis te geven aan Wederpartij.

Artikel 11 · Betalingen
1. Alle betalingen dienen zonder enige verrekening, binnen 30 dagen na de factuurdatum door Gebruiker te zijn ontvangen. Deze termijn geldt als een fatale termijn.
2. Wederpartij is bij het uitblijven van een volledige betaling na laatstgenoemde termijn in verzuim. Van het ogenblik van verzuim is de Wederpartij een rentevergoeding van 5% van het factuurbedrag voor iedere kalendermaand verschuldigd of gedeelte van de kalendermaand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.
3. Mocht in rechte blijken dat de rentevergoeding als genoemd in lid 2 van dit artikel onredelijk bezwarend is, dan geldt de wettelijke rente. 
4. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken van de Wederpartij, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke Gebruiker ten laste van Wederpartij heeft, ineens en terstond opeisbaar.
5. Wederpartij is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen, de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, porti van brieven van aanmaning(en), de kosten in rekening gebracht door hen die door Gebruiker met de invordering worden belast, een en ander in verband met het niet nakomen van Wederpartij van enige verplichting jegens Gebruiker, ongeacht de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,- per factuur.

Artikel 12 · Intellectuele eigendomsrechten
1. Gebruiker behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Wederpartij erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de van Gebruiker gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door Gebruiker ter beschikking gestelde zaken, waaronder onder meer, doch niet uitsluiten begrepen, informatiebladen en reclamemateriaal,  berusten bij Gebruiker c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan Gebruiker deel uitmaakt.
2. Wederpartij zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door Gebruiker gegeven instructies. Voor zover Wederpartij constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is Wederpartij gehouden Gebruiker daarvan direct op de hoogte te stellen.

Artikel 13 · Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Gebruiker voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde of tekortkomingen in de geleverde diensten is beperkt tot de uitkering van de verzekeraar van Gebruiker dienaangaande.
2. In het geval Gebruiker geen verzekering heeft afgesloten voor de schade als omschreven in lid 1 van dit artikel of deze verzekering geen dekking biedt voor de betreffende schade, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het netto factuurbedrag dienaangaande.    
3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen, doch niet uitsluitend, schade van derden en winstderving.
4. De voorgaande beperkingen gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
5. Indien Gebruiker door een derde op grond van de regels omtrent productaansprakelijkheid aansprakelijk wordt gehouden, is Wederpartij gehouden Gebruiker in de betreffende procedures alle benodigde bijstand te bieden. Voorts is de Wederpartij gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende schade, indien Wederpartij dienaangaande enig verwijt kan worden gemaakt.

Artikel 14 · Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door het gerecht in het arrondissement waar Gebruiker is gevestigd.
3. Indien en voor zover enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel van een bepaald artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, waarbij in het bijzonder acht wordt geslagen op de overige artikelen en/of onderdelen van artikelen van de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden.